Union to UnionOscar Ernerot, Lise Donovan och Sophie Silverryd deltog i Union To Unions lunchseminarium angående deras medverkan i årets International Labour Conference (ILC).
2018-08-28

Drama kring ny konvention

Höstens första lunchseminarium hölls på TCO och bjöd på facklig analys utifrån Oscar Ernerots, Lise Donovans och Sophie Silverryds deltagande i FN-organet ILO:s årliga konferens i Genève.

ILO är unikt inom FN då detta arbetslivsorgan, genom trepartssamtal mellan stater, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, arbetar med att ta fram deklarationer och konventioner. Arbetskonferensen ILC handlar i delar om själva implementeringen av deklarationer och hur konventionerna efterföljs av medlemsstaterna, det förs också diskussioner om framtida beslut.

Oscar Ernerot, LO, berättade under lunchmötet om konferensen och de politiska konflikterna, med fokus på social dialog och tripartism. Sedan några år är konferensen kortad arbetsintensiv. Mycket ska förhandlas och jämkas. En av de viktigare kommittéerna var den om Social dialog och trepartssamtal, där det råder stor enighet mellan arbetsgivare och fack om vikten av social dialog.
 

– Social dialog i stater är nödvändig för att kunna utveckla hållbara samhällen, men dialogen kan inte ske i ett tomrum utan det måste finnas formella strukturer som myndigheter och lagstiftning för att den sociala dialogen ska kunna utvecklas, säger Oscar Ernerot och fortsätter:

 – Staternas roll blir då att med hjälp från ILO att utveckla dessa institutioner.

Dramatik om ny konvention

Lise Donovan, TCO, berättade om arbetet med konventionen om våld mot män och kvinnor i arbetslivet och det politiska dramat bakom. Frågan om en konvention har drivits av världsfacket ITUC under en längre tid och från början var den inriktad mot könsbaserat våld mot kvinnor, men har på senare tid även kommit att inkludera män.  

– Arbetet har varit väldigt svårt och innehållet har ändrats under bearbetningen av förslaget, säger Lise Donovan. En stötesten har varit att arbetsgivarna var under konferensen noga med att framhålla att innehållet i förslaget skulle beröra våld som sker i och under arbetet, medan facket från sitt håll mer ville föra fram könbaserat våld som helhet och inte nödvändigtvis något som enbart sker i arbetslivet.  En annan fråga har varit om det ska vara en tvingande konvention eller enbart en rådgivande ”labour standard”. 

Trots det var det många av förslagets punkter som fick stöd från EU och från de afrikanska delegationerna. Dock komplicerades läget eftersom det förslogs att också HBTQ-personers rättigheter som utsatt grupp skulle listas som del i konventionen.

– Detta är en laddad fråga i många länder, och de förhoppningar vi hade om att få igenom en arbetsplan för en ny konvention grusades och kommittéarbetet avslutades, då delegationerna från Afrika och Mellanöstern helt enkelt tågade ut, säger Lise Donovan.

Arbetet med att försöka få till en konvention 2019, där förhoppningen att bland annat få till en skrivelse om HBTQ-personers rättigheter, fortsätter, närmast på världsfacket ITUC:s möte i Panama under september.
 

Strid förklädd till förhandling

Sophie Silverryd, Saco, berättade om arbetet med tillämpning och granskning av hur länder följer de konventioner de ratificerat. Detta görs i Applikationskommittén som kallar till sig länder som inte följt de regler de åtagit sig att följa.

– Jag hade möjlighet att höra utfrågningen av bland annat Grekland, staten, arbetsgivarna och facken, som inför kommittén fick svara på frågor kring varför den grekiska staten under den ekonomiska krisen dragit in rätten till att teckna kollektivavtal, vilket strider mot en ILO-konvention. Det var väldigt spännande och deras berättelser skilde sig åt en hel del, berättar Sophie Silverryd.  

Sophie Silverryd framhåller också att ländernas regeringar tar detta på stort allvar och kommer ofta med stora delegationer och tunga företrädare för att försvara sig inför kommittén. 

 

Fakta om ILO
ILO, som snart fyller 100, är det äldsta och ett av de minsta FN-organen, samtidigt som det är ett av de viktigaste. ILO bildades 1919 för att verka för fred och social rättvisa på alla världens arbetsmarknader med målet att tillgodose arbetstagarnas mänskliga rättigheter.  De 197 medlemsstaterna sär skyldiga att följa de konventioner och regler som de ratificerat. Det finns i dagsläget 180 konventioner. Det pågår ett arbete med att se över och uppdatera dessa, då många inte längre är applicerbara på dagens arbetsliv.